S T A N O V Y
Steel Golf Club Ostrava, z.s.

Základní ustanovení
1. Spolek s názvem Steel Golf Club Ostrava, z.s. (dále jen SGCO) je samosprávný a dobrovolný
svazek členů, kteří provozují sport a osvětovou a vzdělávací činnost.
2. Sídlem SGCO je Varenská 40a, Moravská Ostrava, PSČ 702 00.
3. SGCO bylo přiděleno IČ: 22684417.


Účel, hlavní a vedlejší činnost spolku
1. Základním účelem a hlavní činnosti spolku je:
a) provozovat sport a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních a tělovýchovných
aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky,
b) vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti,
c) budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá,
d) vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to zejména vlastní činností,
e) vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických,
estetických a mravních pravidel,
f) hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy
s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci
2. SGCO může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost
spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti


Orgány SGCO
1. Orgány SGCO jsou:
a) valná hromada jako orgán nejvyšší,
b) výkonný výbor jako orgán výkonný,
c) prezident jako statutární orgán,
d) kontrolní komise jako orgán kontrolní
2. Valná hromada
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem SGCO. Valná hromada je složena ze všech členů
SGCO starších 18ti let. Právnická osoba, která je členem SGCO, vysílá na valnou hromadu
jednoho svého zástupce (dále jen účastníci valné hromady).
2. Valnou hromadu svolává k zasedání výkonný výbor nejméně jedenkrát do roka. Valná
hromada se svolává pozvánkou zaslanou členům, a to buď na adresu bydliště (v případě právnické
osoby na adresu sídla) nebo na elektronickou adresu členů vedenou v evidenci SGCO.
3. Pozvánka musí vždy obsahovat alespoň místo a čas konání zasedání a program jednání
valné hromady. Pozvánka musí být zaslána nejméně 30 dní před konáním zasedání valné hromady.
4. Výkonný výbor je rovněž povinen svolat valnou hromadu z podnětu nejméně 2/3 členů
spolku starších 18ti let nebo z podnětu kontrolní komise. Nesvolá-li v tomto případě výkonný vý-
bor valnou hromadu do 30 dnů od doručení řádného podnětu, je ten, kdo podnět podal,
oprávněn svolat zasedání valné hromady sám.
5. Zasedání valné hromady může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo svoláno.
6. Do působnosti valné hromady náleží zejména:
a) rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, tj. schválení fúze či rozdělení,
b) rozhoduje o změně stanov, včetně změny názvu a symboliky SGCO; rozhodnutí o změně
sídla však náleží do působnosti výkonného výboru,
c) volba a odvolání členů výkonného výboru, členů kontrolní komise a prezidenta,
d) schválení výsledku hospodaření,
e) rozhodování o dispozicích s nemovitým majetkem SGCO,
f) určení hlavních směrů činnosti SGCO,
g) schvalování výše a splatnosti členských příspěvků.
7. Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny členů spolku s hlasem
rozhodujícím, tj. starších 18-ti let. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není
přítomna nadpoloviční většina účastníků s hlasem rozhodujícím, je valná hromada
usnášeníschopná v počtu přítomných.
 K platnosti usnesení valné hromady je potřeba
nadpoloviční většina přítomných, pokud tyto stanovy neurčí něco jiného.
8. K platnosti usnesení o zrušení spolku či jeho přeměně a k rozhodnutí o změně stanov je
potřeba alespoň 3/5 většina přítomných
9. O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu jednání, lze jednat a
rozhodnout o ní v případě, že s tím souhlasí alespoň 3/5 většina přítomných. To neplatí pro
rozhodování o zrušení nebo přeměně spolku nebo pro rozhodnutí o změně stanov.
10. Zasedání valné hromady řídí až do zvolení předsedajícího valné hromady prezident SGCO
nebo pověřený člen výkonného výboru. Blíže upravuje průběh zasedání valné hromady její
jednací řád. V případě volební valné hromady též její volební řád.
11. Ze zasedání valné hromady je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal,
kdy se konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu, jaké další orgány valné hromady byly zvoleny a
jaká byla přijata usnesení. Každý člen spolku je oprávněn nahlížet do zápisu.


Výkonný výbor
1. Výkonným orgánem je výkonný výbor. Výkonný výbor zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší
činnosti SGCO v období mezi zasedáními valné hromady.
2. Výkonný výbor má tři členy. Členem výkonného výboru je vždy prezident jakožto statutární
orgán SGCO, dále má sportovního manažera a ekonoma. Prezident svolává výkonný výbor
podle potřeby, nejméně však jednou za měsíc.
3. Výkonný výbor svolává k zasedání prezident nebo v případě, kdy tak prezident nečiní nebo
nemůže činit, jiný člen výkonného výboru, a to podle potřeby, nejméně však jednou za měsíc.
4. Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
K platnosti usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.
5. Do působnosti výkonného výboru náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud nejsou
svěřeny těmito stanovami do výlučné pravomoci valné hromady či jiných orgánů SGCO.
6. Výkonný výbor zejména:
a) zabezpečuje plnění usnesení valné hromady, přijímá příslušná rozhodnutí a opatření k jejich
realizaci,
b) organizuje a řídí činnost SGCO,
c) schvaluje a vydává vnitřní předpisy SGCO, pokud jejich vydání není výslovně svěřeno do
působnosti valné hromady
d) připravuje podklady pro jednání a rozhodování valné hromady,
e) dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku SGCO,
f) zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy,
g) rozhoduje o vyloučení člena za podmínek těchto stanov.
7. Prezident je statutárním orgánem SGCO. Prezident jedná jménem SGCO, a to v souladu
s rozhodnutím valné hromady a výkonného výboru. V případě, že prezident jedná jménem
SGCO v rozporu s těmito rozhodnutími, je povinen nahradit SGCO škodu, kterou tímto
jednáním způsobí.
8. Prezident podepisuje jménem SGCO tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu
SGCO připojí svůj podpis.
9. Prezident může rozhodovat o veškerých finančních záležitostech týkající se částky do 50 tis.
Kč samostatně. Rozhodování o finančních záležitostech vyšších než 50 tis. Kč musí podléhat
písemnému schválení všemi členy výkonného výboru.
10. Přístup k běžnému účtu a manipulaci s penězi do 50 tis. Kč má pouze prezident a ekonom.
Finanční operace s běžným účtem týkající se částky vyšší než 50 tis. Kč musí být provedeny
pouze s písemným souhlasem všech členů výkonného výboru.


Kontrolní komise
1. Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti SGCO řádně vedeny a vykonává-li SGCO činnost
v souladu s právními předpisy, stanovami, případně dalšími vnitřními předpisy SGCO.
2. Kontrolní komise má tři členy. Členství v kontrolní komisi není slučitelné s výkonem funkce
statutárního orgánu, člena výkonného výboru ani s výkonem funkce likvidátora.
3. Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu, který jedná jejím jménem ve vztahu
k orgánům SGCO, pobočným spolkům a členům SGCO.
4. Kontrolu činnosti SGCO, případně pobočných spolků provádí kontrolní komise na základě
svého plánu nebo závažného podnětu ze strany ostatních orgánů SGCO, pobočných spolků či
členů SGCO. V rozsahu působnosti kontrolní komise může její pověřený člen nahlížet do
potřebných dokladů a požadovat od ostatních orgánů SGCO, od pobočných spolků či
zaměstnanců vysvětlení k dané záležitosti.


Členství ve spolku
1. Členem SGCO se může stát na základě své svobodné vůle každá fyzická osoba, která souhlasí
s posláním SGCO. O přijetí za člena rozhoduje výkonný výbor, který stanoví podmínky
pro vstup členů, a to podle obecných zásad členství schválených valnou hromadou.
2. Výši členských příspěvků stanoví výkonný výbor.
3. Registraci členů, otázku členských průkazů apod. upraví valná hromada interním předpisem.


Práva a povinnosti členů
1. Základní práva řádných členů SGCO jsou:
a) účastnit se dle svých zájmů, schopností a možností sportovního, tělovýchovného, kulturního
a společenského života, jak v rámci svého klubu a to za podmínek stanov SGCO a v případě
účasti v soutěžích českých sportovních svazů, též podmínek jejich soutěžních řádů, pokud
byly v SGCO závazně přijaty,
b) účastnit se všech akcí, školení a seminářů, které podle povahy svého zaměření
umožňují odborný a výkonnostní růst, s právem podílet se na všech výhodách, které
z členství vyplývají,
c) uplatňovat své vlastní názory, návrhy i kritiku a to podle povahy buď přímo anebo
prostřednictvím zástupce klubu v orgánech SGCO,
d) účastnit se jednání orgánů SGCO, jedná - li se o jeho činnosti nebo chování,
e) volit a být volen od 18-ti let věku do všech volených orgánů SGCO.
2. Základní povinnosti řádného člena jsou:
a) dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy SGCO, základní etické a mravní normy
sportovce,
b) plnit usnesení a rozhodnutí orgánů SGCO,
c) šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží SGCO k zabezpečení jeho činnosti, jakož i
usilovat o jeho dobré jméno,
d) řádně a včas platit příslušné příspěvky, jakož i jiné poplatky související s jeho členstvím a
činností ve SGCO, pokud o tom příslušný orgán SGCO podle stanov rozhodl,
e) řádně plnit funkce a úkoly, jimiž byl člen pověřen.
3. Řádné členství zaniká:
a) vystoupením člena,
b) vyloučením pro neplnění základních povinností a závažncýh porušení interních předpisů, o
vyloučením rozhoduje výkonný výbor,
c) úmrtím člena či zánikem SGCO (dobrovolným rozpuštěním, sloučením s jiným spolkem
nebo rozhodnutím soudu o jeho zrušení.


Majetek a hospodaření
1. Zdrojem majetku SGCO jsou zejména:
a) příspěvky členů SGCO,
b) příjmy případně dosahované v souvislosti s vlastní činností SGCO, zejména v souvislosti
s provozováním tělovýchovných a sportovních zařízení, která SGCO vlastní nebo užívá, a
organizováním sportovní a tělovýchovné činnosti,
c) příspěvky a dotace od sportovních svazů,
d) státní příspěvky, dotace od ČUS a jiných organizací a osob,
e) majetek převedený do vlastnictví SGCO členem SGCO,
2. Majetek SGCO je ve vlastnictví SGCO jako celku. O převodech vlastnického práva k majetku
kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním,
rozhoduje výkonný výbor.
3. Zásady hospodaření upravuje interní předpis SGCO.
4. Vlastní činnost SGCO se řídí zásadami, schválenými valnou hromadou. Tyto zásady rovněž
upraví postup SGCO při jejím případném vstupu do akciové společnosti, společného podniku
apod. Příjmy plynoucí z činnosti rozděluje valná hromada s přihlédnutím k potřebám a zájmům
SGCO.


V Ostravě, dne 1.ledna 2015

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací.

  Použiváním tohoto webu s tím souhlasíte.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk